خانه » مضرات

قابل باور نیست که شهرستان میانه پرتعدادترین آثار باستانی شمالغرب کشور را دارد. فقط 300 اثر باستانی ذیل الذکر و شاید 1000 اثر باستانی که در آینده شناسایی خواهند شد، می تواند نشان دهد که میانه قدیمی ترین و شاید مهمترین شهر سوق الجیشی سرزمین مادها بوده است. اگر به سابقه این آثار دقت کنید، ادامه مطلب