خانه » شهرستان

هرچند شهرهای دیگری از آذربایجان قدمت دیرین دارند لیکن تفاوت میانه در این است که به لحاظ وجود دژهای مستحکم طبیعی که همان صدها کوه و دهها رودخانه به ویژه رشته کوه قافلانتی (قیزیل بوندا) و رودخانه بزرگ قیزیل اوزن است، همواره به عنوان یک دیوار حائل بین سرزمین آنسو و اینسوی قافلانتی عمل کرده … ادامه مطلب