خانه » زمان

این مقاله ماحصل سالها تحقیق اینجانب از روی وجه تسمیه یا ریشه یابی اسامی روستاهای میانه است که براساس همان تلفظ روستائیان استوار شده و ریشه آنرا یافته ام. ریشه نام بیش از 400 آبادی میانه در این مقاله ذکر شده است. طبیعی است که بخاطر ترکی بودن زبان منطقه، ابتدا باید سراغ ریشه ترکی ادامه مطلب