خانه » ترکی

میانه در محاصره کوهها و رودهاست. شاید برای همین است که در تاریخ نمی بینیم که این منطقه، حصار و بارو داشته باشد. کمتر آبادی در میانه وجود دارد که در آن رودخانه یا حداقل نهر و چشمه ای جاری و ساری نباشد. رونق اقتصادی میانه از نظر کشاورزی و دامداری، بخاطر وجود همین رودخانه ادامه مطلب